27 oktober 2013

Wat is er nu precies aan de hand met de reorganisatie bij de Omring thuisservice?

In het Noord Hollands Dagblad van september heeft de PvdA gelezen dat de Omring Thuisservice wil gaan reorganiseren.
Deze berichtgeving heeft bij de PvdA tot een aantal vragen geleid. Zo ook bij de SP en Lijst Quasten.

Uit de beantwoording blijkt o.a. dat reorganiseren noodzakelijk is bij de Omring Thuisservice (OTS) om het einde van deze service te voorkomen.

Er is hier geen sprake van preventief ontslaan zoals bij Sensire elders in het land.

Wat dan wel?

Als eerste maatregel worden de tijdelijke contracten van medewerkers niet verlengd. Voor Enkhuizen betreft dit twee medewerkers. Over de maatregelen die De Omring wil gaan uitvoeren, waaronder het verlagen van het loon van HV2* medewerkers, wordt overleg gevoerd met de
ondernemingsraad en de vakbonden.

De reden dat er minder HV2 medewerkers nodig zijn is dat vooral in de gemeenten in de Noordkop van Noord Holland het aantal indicaties voor HV2 stevig daalt, omdat zij daar kritischer zijn gaan beoordelen wie nog in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp.  Dit geldt dus niet voor onze gemeente (regio).

De continuïteit van de huishoudelijke zorg komt in Enkhuizen, voor zover de wethouder nu kan overzien, niet in het gedrang.

Bij de aanbesteding dacht de PvdA dat wij met elkaar reële arbeidsvoorwaarden gegarandeerd hadden. Het college beaamt dit. Daar wringt de schoen ook niet.
OTS zegt steeds minder werk voor HV2 medewerkers te hebben. Om daar flexibel mee om te kunnen gaan, is het voornemen het loon van HV2 medewerkers te verlagen naar het loon van een HV1 medewerker. Verrichten zij, als gekwalificeerde medewerker, HV2 werkzaamheden, dan wordt een toeslag verstrekt.
Het college verwacht van aanbieders dat zij zich minimaal houden aan de arbeidsvoorwaarden zoals in de wet of cao is vastgelegd. Op deze voorwaarden kan het college aanbieders aanspreken.

Over het voornemen om het uurloon met € 2 te verlagen , meldt het college dat in het gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Omring ( de heer Van Dijk )is gewezen op de
juridische onhoudbaarheid van de voorgenomen loonsverlaging, omdat dit in strijd is met de cao en wet- en regelgeving.

De PvdA blijft kritisch de ontwikkelingen volgen. Verlagen van uurloon is in strijd met de cao. Het loon van HV2 medewerkers te verlagen naar loon van een HV1* medewerker en alleen een toeslag te geven als zij als gekwalificeerde medeweker  HV2 werkzaamheden verstrekken ,riekt naar onderbetaling en vast weer meer papier werk om het onderscheid tussen Hv2 en Hv1 werkzaamheden goed in kaart te brengen.

 

Karin Kunst

Tot zover : lees voor de volledige beantwoording  de volgende tekst:

 

* Er zijn twee vormen van hulp bij het huishouden te onderscheiden, te weten hulp bij het huishouden HV1 en HV2. Deze vormen houden het volgende in.

HV1 is huishoudelijke verzorging waarbij u zelf nog in staat bent het huishouden te organiseren. Het gaat hierbij dus om hulp bij huishoudelijke werkzaamheden zoals:stof afnemen, kamers opruimen. Het huis schoonmaken en de was doen e.d.

Bij HV2 gaat het ook om hulp bij de organisatie van het huishouden, zoals:

opvang en/of verzorging van  jonge kinderen ,de dagelijkse organisatie van het huishouden,geven van advies, instructie en voorlichting over het huishouden.  Dit werk wordt gedaan door gekwalificeerde medewerkers.