Door op 28 juni 2015

Voortgang Brede School Binnenstad

Naar aanleiding van de raadsbrief, die op verzoek van de raad geschreven is, over de voortgang Brede School Binnenstad van 17-6-2015 heeft de PvdA de volgende vragen gesteld in de raadsvergadering van 23 juni:

  1. In het college uitvoeringsprogramma belooft u dat in deze bestuursperiode de bouw van de Brede School Binnenstad zal moeten leiden tot een ontwikkeling van Brede School naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Nu u weer de bouw gaat uitstellen, gaat u dat wel lukken? Wat is de planning nu?

  2. Zijn andere gebruikers betrokken bij dit plan, bijvoorbeeld de andere instellingen die in het IKC zouden gaan komen? Wat zijn de consequenties van de vertraging voor de scholen: het onderwijs, de professionele zorg voor onze kinderen?

  3. In de zomer van 2014 wilde uw college niet weten van een aanpassing van de oorspronkelijke plannen, via de rechter zou dit zo nodig moeten worden afgedwongen. Daarvoor had uw college zo zijn redenen. Zo ver kwam het niet. Met behulp van bemiddeling zijn er afspraken gemaakt (zie de raadsbrief van 16 december 2014) waarmee de wethouder op pad is gegaan. We spreken iets met elkaar af hier in dit huis en nu schijnt er, in afwijking van de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige uitgangspunten voor de brede school, iets anders afgesproken te zijn naar uw kennelijke tevredenheid.

Waarom neemt u uit uzelf de hele raad niet mee in dit proces, waarin u kennelijk iets heeft toegezegd?

We moeten straks blij zijn met een plan: een voldongen feit, waarin de raad en vervolgens de burgers daarna gedwongen worden, in de ondankbare rol daarop te schieten. Het lijkt wel of er een wonder is gebeurd. Wij waren graag deelgenoot geweest van dit wonder en dat lijkt me ook voor de betrokken burgers. Er zijn immers afspraken gemaakt in een doorlopend proces met gebruikers en betrokken bewoners.

De beantwoording op mijn derde vraag: waarom neemt u uit uzelf de gehele raad niet mee in dit proces, waarin u kennelijk iets heeft toegezegd, was voor de PvdA opmerkelijk en daarom begin ik er mee. Het college ziet niet de noodzaak om de raad anders te informeren dan dat zij nu gedaan heeft. Het college had namelijk volgens de PvdA eerder met de hele raad moeten delen dat er een wens ligt van gestelde kaders af te wijken, omdat het door de gemeenteraad vastgesteld beleid is.

Ook had het college de insteek dat de ontwikkeling van het plan voor de school aldaar op basis van gezamenlijk draagvlak van alle partijen zou plaatsvinden, want het college wilde een betrouwbare overheid zijn en zich houden aan de afspraken die in het doorlopen proces gemaakt zijn met toekomstige gebruikers en omgeving. (raadsbrief 30 juni 2014). Daarvan wijkt het college nu af.

Is hier nog wel sprake van behoorlijk bestuur?

Uit de beantwoording op de eerste twee vragen kunnen wij opmaken dat het college aan de gang is om onze scholen tot Integraal Kind Centra te ontwikkelen. Omdat mevrouw Quasten ook een aantal vragen over de raadsbrief had, zal ik het betreffende onderdeel van de notulen v/d raadsvergadering toevoegen als die klaar zijn.

Karin Kunst