Motie / Amendement Bierkade

7 maart 2018

Voorstel Bierkade:

In de raadsvergadering van 20 februari kwam het college met twee voorstellen rondom de Bierkade:
1) € 360.000, — beschikbaar te stellen voor de aankoop van een deel van het betonningsgebouw aan de Bierkade,
2) Het college wil een aantal scenario’s voorbereiden met oog op de herontwikkeling van de locatie Bierkade/ Zilverstaat/Hoogstraat. Het college wil het liefst het hele gebied vanaf de Bierkade tot en met het stadskantoor integraal ruimtelijke ontwikkelen.

Standpunt van de PvdA over de aankoop.

1. Door de aankoop van dit deel van het pand wordt de gemeente eigenaar van het gehele pand.

Het doel is om uiteindelijk het pand in zijn geheel te verkopen. Volgens de PvdA wordt er in het voorstel te makkelijk om gegaan met de huidige huurders. Bij verkoop moeten ze opzoek naar een ander onderkomen. Betaalbare en geschikte huisvesting voor de huidige huurder Sailwise wordt onvoldoende geborgd. (Dit is een non-profit organisatie die voor mensen met een handicap toegankelijke watersport activiteiten aanbiedt.)

2. Er waren al mensen bezig met het aankopen van het deel van het pand waarvan de gemeente geen eigenaar is.

Voor die transactie was de gemeenten nodig vanwege erfpacht. Het was tot dan toe de visie van de gemeente geweest om het gebouw van de hand te doen. Opeens werd de gemeente in een lopend traject een koper. Dat komt niet netjes over en laat betrokken partijen in onzekerheid.

3. De PvdA vindt dat met deze strategische aankoop, de gemeente een speler op de markt geworden is, die ontwikkelrisico’s neemt op kosten van de gemeenschap, terwijl dat niet nodig is.

Door randvoorwaarden aan de verkoop van het pand te stellen kan de gemeente ook sturen op wat daar gebeurt.
Zo is de monumentale status van het pand een zorg (de gemeente heeft weinig onderhoud gepleegd aan het deel, waar ze al jaren eigenaar van is) Bij een eventuele verkoop kunnen er randvoorwaarden worden opgesteld met als doel het opknappen en het behoud van het monument te geborgen.
Om deze drie redenen wil de PvdA geen geld beschikbaar stellen voor de aankoop.
Het tweede deel van het voorstel: integraal ontwikkelen en daarvoor een aantal scenario’s voor te bereiden.
Dit hele voorstel doet denken aan de aankoop van de Rabobank. Destijds heeft de PvdA ook gezegd dat we die aankoop niet wilde doen zonder plan voor bij Hoogstraat.(ons stadskantoor)* Toen dat voorstel werd afgeketst is
iedereen weer uit elkaar gegaan, maar een plan voor dit gebied is er nog steeds niet.
De PvdA kan wel zeggen wat we niet willen, maar er moet nu wel een plan komen met wat de raad wel wil.
Bij de PvdA heeft het de voorkeur dat het hele gebied Hoogstraat tot aan de Bierkade gewoon in stukken verkocht wordt met randvoorwaarden. In de verschillende scenario’s kunnen zaken tegen elkaar worden afgewogen. Die onderbouwing is nu wel erg mager.
De raad kan bepalen wat voor functies er kunnen komen. Bijvoorbeeld woningen voor jongeren, een ontmoetingscentrum, wel of geen stadskantoor op deze locatie etc. Ook vindt de PvdA het een goede zaak dat de kade voor het betonningsgebouw openbaar gebied blijft. (zoals de PvdA dat ook wil bij het strand op het Enkhuizer zand)

De PvdA denkt dat een plan ook meer duidelijk biedt aan kopers en omwonenden.

Om deze redenen hebben we een amendement en de moties gemaakt samen met D66 en EV. Ze zijn aangenomen. Zie hier het amendement en de motie.

* Een tijdje terug deed het college het voorstel om het stadskantoor te verplaatsen naar het gebouw van de Rabobank, dat toen te koop stond. Omdat het crisis was en er geen heldere plannen lagen wat de bedoeling was wat er dan vervolgens met de Hoogstraat zou gebeuren haalde dit voorstel het niet.  

Zie hier het Amendement .

Zie hier de Motie bierkade.