Door op 10 juli 2016

Verslag raadsvergadering 5 juli

Regionaal Cultureel netwerk.

In Enkhuizen is de afgelopen jaren overleg geweest met scholen, culturele instellingen en de gemeente om in samenwerking met elkaar meer profijt te kunnen hebben van elkaar, zodat de cultuur educatie aan kinderen maximaal is. Dat leidde tot een interessant netwerk. Dat was nodig omdat de ondersteuning voor cultuuronderwijs vanuit de provincie stopte. Deze service sneuvelde toen de provincie een discussie voerde over kerntaken.

En nu moet dit netwerk worden vergroot met heel Westfriesland en waar dat dan een oplossing voor is, dat wordt niet duidelijk. Wel is er een subsidie voor aan te vragen bij de provincie. De PvdA  wil geen nieuwe organisatie van bovenaf opgelegd. De kracht van het huidige netwerk is juist dat het van onderaf ontstaan is.

Het is onduidelijk welke gemeenten meedoen. Stede Broec en Medemblik zijn al aan het schuiven in de tijd met dit voorstel en er is twijfel over nut en noodzaak. Een netwerk dat tot doel heeft te versterken, lijkt nu al op regionaal niveau te verlammen .
Wordt het muziek onderwijs toegankelijker, als de scholen daar meer geld voor krijgen en de muziekschool minder? De muziekschool wordt hierdoor nog elitairder. Wat voor muziekonderwijs geldt, geldt dat niet voor drama en dans?
Dat de gemeente de regie van het ondernemerschap van de bibliotheek overneemt sluit niet aan bij de participatiemaatschappij of ons subsidiebeleid. Bovendien: hoe zo zou de gemeente dat beter kunnen doen en waar is dat op gebaseerd?
Er zijn te veel onzekerheden aan dit voorstel over bijvoorbeeld de taak van de kwartiermaker ,de positie van de bibliotheek en van het personeel.
In ieder geval kan het college zeggen dat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen voor de bibliotheek ,als blijkt dat er uiteindelijk onvoldoende interesse is voor de bibliotheek die het college voor ogen heeft. Maar wat de burgers nu eigenlijk voor bibliotheek in Enkhuizen willen , tja die onderzoeksvraag hebben wij niet gezien.

Waterplan

Het waterplan is een samenwerkingsverband tussen Enkhuizen, Medemblik en het hoogheemraadschap Hollands Noorden over hoe om te gaan met het water in onze gemeente. De PvdA heeft ingestemd met het voorstel maar in een stemverklaring hebben wij de nadrukkelijke aandacht gevraagd voor duurzaam materiaalgebruik en meer vierkante meters groene daken in Enkhuizen. Daarbij zien wij een risico in het waterplan en de verschillende openstaande kostenposten. Doordat er nog andere raadsvoorstellen goedgekeurd moeten worden kunnen partijen de voorwaarden tijdens de rit wijzigen. Echter vertrouwen wij in onze buurgemeente Medemblik en hopen wij dat dit waterplan leidt tot het aanpakken van de effecten van klimaatproblematiek.

De Drommedaris

Tijdens de raadsvergadering stond het onderhandelingsresultaat tussen het college, aannemer Hillen en Roosen en stichting de Drom op de agenda. De drie partijen konden het niet eens worden over wie de kosten van de tweede elektrische verzwaring zou moeten betalen. Doormiddel van een mediationtraject zijn zij tot een compromis gekomen.

Het blijft een merkwaardig verhaal dat er installaties worden geplaatst in een gebouw/monument waarvan de gemeente de eigenaar is zonder dat het college daar opdracht voor heeft gegeven (als eigenaar) of daarvan op de hoogte is. Wethouder Olierook heeft daar geen goede uitleg voor, het college heeft zijn taak als eigenaar verzaakt.  Kennelijk is er al een huurprijs afgesproken zonder dat duidelijk was wat de kosten van alle voorzieningen zouden zijn.

De PvdA ziet een patroon in problemen in meerdere grote projecten. Onze vorige wethouder van Dam heeft haar inspanning geleverd om tot duidelijke afspraken te komen met alle betrokken partijen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad om tot afspraken te komen maar uiteindelijk lag er een vaststellingsovereenkomst. Alhoewel er duidelijke afspraken zijn gemaakt zijn diende zich toch een onverwachte situatie aan: een tweede elektrische verzwaring.

Wethouder Olierook had niet alleen bovenop de afspraken moeten zitten maar ook elke inspanning moeten doen om de voortgang vast te leggen in duidelijke afspraken met stichting en aannemer. Als wij horen van de wethouder dat bepaalde documenten niet bestaan en veel zaken telefonisch zijn afgedaan dan zien wij dat als een onderschatting van het project en haar complexiteit. De wethouder had moeten inschatten – gezien de eerdere problemen ten tijde van het vorige college – dat alles vastgelegd moet worden in duidelijke afspraken, ook als het project in de fase van uitvoer is. Wederom lukt het niet om een goede invulling te geven aan het projectmatig werken in de gemeente Enkhuizen.

Het resultaat is een mediationtraject over wie er moest opdraaien voor de kosten van de verzwaring. Echter was de beantwoording van de wethouder vaag op vragen uit de raad en werden twijfels in de raad niet weggenomen. Uiteindelijk leek de besluitvorming vast te lopen en hebben wij ingestemd met een amendement om de aannemer gewoon te laten betalen voor het werk wat hij zonder opdracht had uitgevoerd. Ook de manier van aanpassen van de huurprijs sloot met meest aan bij de kaders uit de vastgoed en accommodatienota. Maar de motie en amendementen , haalden het niet. En niemand , ook de wethouder niet , nam de moeite om de PvdA  te overtuigen om tot een ander inzicht te komen over het inzetten van subsidie geld. Er was geen meerderheid voor het voorstel van de wethouder en dit betekent dat de wethouder de rekening gewoon bij de aannemer moet indienen, want waarom zou hij dat niet doen?