Door op 19 oktober 2014

Raadsvergadering 7 oktober 2014

Deze vergadering was lang. Er waren twee avonden voor nodig. Een aantal agendapunten was al voldoende besproken in de commissievergadering en daarover werd alleen nog gestemd: Het bomenbeleidsplan, de wijzigingen hierover in de APV,en de benoeming lid welstandscommissie WZNH.

Het voorstel om de gemeenschappelijke Regeling Opmaat te wijzigen werd aangenomen.Over de ruwe versie van het beleidsplan heeft de PvdA een zienswijze ingediend. (Klik hier voor de zienswijze)

Deze eerste avond ging eigenlijk over het al dan niet voortzetten van project Recreatieoord Enkhuizerzand met maar liefst 7 amendementen, dan wel moties.

De PvdA was medeverantwoordelijk voor twee moties.

Met de VVD en D’66 samen wilde de PvdA de kans van slagen van dit project vergroten door geld vrij te maken om een goed ingevoerde aanbestedingsjurist toe te voegen aan de projectorganisatie en de beoordelingscommissie. Hoe beter je het vanaf het begin organiseert des te kleiner de kans dat je aan het einde verzeilt in juridische touwtrekkerij.

Deze motie haalde het niet. Jammer want in het bedrijfsleven is het gebruikelijk om bij projecten die er toe doen deskundige adviseurs in te huren. Dat gunt de PvdA onze inwoners en onze ambtenaren ook die toch uiteindelijk met gemeenschapsgeld in de weer zijn.

De andere motie kwam direct voort uit ons verkiezingsprogramma. Focus je op waar het uiteindelijk om draait: het opwaarderen van de recreatievoorziening Enkhuizerzand voor onze inwoners. Een knap, openbaar strand met faciliteiten, al het andere komt op de tweede plaats . De vakantiehuisjes zijn als kostendrager en als stimulans voor de lokale economie.

Het projectplan is nu zo vaak besproken dat de kaderstellende besluiten nu deels ook een keurslijf worden.

Natuurlijk zijn de inspraakrondes waar we geluisterd hebben naar onze inwoners, stakeholders e.d. nu opeens niet in de prullenbak beland. In onze motie was voldoende gegarandeerd dat het strand openbaar blijft.

Nu gaat het er eindelijk om dat je zoveel mogelijk ideeën binnenhaalt die passen. Wil de gemeente haar publieke doel halen dan is ruimte nodig in die plannen zodat private partijen voldoende rendement kunnen halen.

De coalitie durfde die ruimte niet aan, zelfs niet in combinatie met extra juridische versterking. De PvdA wil heel graag dat het Enkhuizerzand ontwikkeld wordt, maar ziet met al deze kaders te veel afleidende beperkingen van hetgeen waar het uiteindelijk allemaal om begon en draait.

Op woensdagavond werd de raadsvergadering voortgezet. In deze vergadering stond de implementatienota WMO 2015 Jeugdwet op de agenda.

Al in de commissievergadering deed de wethouder de PvdA de toezegging dat er gemonitord zal worden of er mensen zijn die zich bij de gemeente melden die in financiële nood verkeren omdat zij aantoonbare uitgaven hebben die zij nergens kunnen verhalen vanwege een chronische ziekte of handicap. Door wijzigingen in de wet krijgen mensen niet meer automatisch een bedrag uitgekeerd als zij chronisch ziek zijn of gehandicapt. Onze gemeente heeft wel een (aanmerkelijk kleiner) budget ontvangen om mensen tegemoet te komen die aantoonbare kosten maken die ze nergens kunnen declareren. Het voorstel van het college was om hiervoor als norm de 120% inkomensgrens te hanteren, die wij ook voor andere tegemoetkomingen hanteren.De nieuwe WMO wil juist maatwerk gaan verrichten en dat moet je dan ook zoveel mogelijk doen.

In de raadsvergadering probeerden Lijst Quasten en D’66 de wethouder opnieuw te bewegen deze regeling meer richting hulp op maat te krijgen d.m.v een amendement. Het dilemma van de wethouder dat hij daar niet precies de financiele consequenties van kan overzien kon de PvdA wel met de wethouder delen. De toezegging van de wethouder richting het amendement van lijst Quasten en D’66 was voor de PvdA niet echt helder.

Wanneer de verordening wordt vastgesteld kunnen we bekijken of het daarin nu zo geformuleerd is dat er sprake is van zorg op maat. De wethouder kan volgens de PvdA in de verordening ook de ruimte nemen om e.e.a. later verder te ontwikkelen, wanneer meer gegevens hem ter beschikking staan.

Het vroeg wat overredingskracht maar uiteindelijk werd de motie van de PvdA, VVD en Lijst Quasten, over het ontwikkelen van een kwaliteitshoofdstuk en die ter bespreking aan de raad voor teleggen, overgenomen. Het voorstel was om hiermee in december te komen. Dit werd verschoven naar het eerste kwartaal van 2015 om logistieke redenen.

Vlak na het indienen van deze motie las ik in de notulen van de wmo-adviesraad dat ook zij adviseerde om kwaliteitscriteria te formuleren en aan te geven hoe en wanneer gemonitord wordt door de gemeente. Bijzonder was dat alleen het college gehoor gaf aan deze motie en dat de coalitie dat niet deed.

Daar waar je zou verwachten dat deze coalitie de couleur – locale zou willen bepalen voor de WMO is het opmerkelijk stil en verzandt het in een discussie over landelijk beleid, waar de raadszaal niet de juist plek voor is. Wel woorden maar geen daden dus vanuit de coalitiepartijen.

Tenslotte stond de huisvestingsverordening op de agenda. Een amendement dat in de gemeenteraad van Hoorn was ontstaan werd in onze raad door alle partijen aangenomen behalve door de SP. Het college stelde voor om bij de urgentiebepaling een vermogensgrens te laten gelden van 30.000,- euro. Bij de reguliere toekenning van sociale huurwoningen is er geen vermogensgrens, dus zou hier ook vanaf moeten worden gezien bij urgente situaties. Het brengt mensen die geen inkomen hebben (meestal is dat een vrouw in een echtscheiding) dan in een moeilijke situatie. Of je zou een dergelijke grens ook bij de reguliere toekenning moeten invoeren. Zo zou je scheef wonen wat eerlijker tegen kunnen gaan.