Door op 10 april 2015

Raadsvergadering 7 april

Uitgelicht:

In deze vergadering heeft de PvdA ingestemd met de accommodatie visie Sportpark Immerhorn 2015 -20130. Sport is al jaren (ondergewaardeerd en) achtergesteld, het intensieve gebruik van sportvelden maakt de aanleg van kunstgrasvelden noodzakelijk, is het standpunt van de PvdA. De financiële onderbouwing voor het eventueel aanleggen van drie kunstgrasvelden, zal in de vergadering van 12 mei 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd.

De algemene subsidieverordening 2016
Subsidies worden verstrekt als activiteiten passen bij de plannen van de gemeente. Subsidies moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en niet op de plank blijven liggen. De PvdA ondersteunt deze uitgangspunten.

Met de manier waarop het college dit uitwerkt in de verordening komt het doel van de subsidiëren onnodig onder druk te staan. Het collegevoorstel heeft een basishouding van wantrouwen waardoor ze doorschiet, vandaar dat de PvdA het college het advies gaf om de verordening terug te nemen en eens bij andere gemeentes te gaan kijken hoe dat efficiënter kan.

Dit advies haalde het niet. Wij stemden tegen omdat met deze verordening bijvoorbeeld alleen armlastige verenigingen in aanmerking komen voor subsidies. Controleren dat subsidies daadwerkelijk zijn ingezet is evident, maar dat subsidies worden toegekend aan activiteiten die passen binnen de plannen van de gemeente blijft het hoofddoel. En dat is nu in tegenstelling met elkaar.

Gommerwijk West West!
De PvdA had voor het raadsvoorstel om voorbereidende werkzaamheden voor woningbouw op Gommerwijk -West-West (GWW) voort te zetten, willen stemmen. Maar een amendement van de SP haalde een meerderheid, waardoor het voorstel zover van ons verkiezingsprogramma komt te staan dat we “tegen” hebben gestemd. Een amendement overigens dat door het college werd afgeraden.

In het raadsvoorstel heeft het college een vertaling gemaakt van de prognose van de woonvraag voor de periode 2013 tot 2030. Deze is te vinden in de woonvisie (juni 2014). De prognose laat zien dat GWW nodig is voor woningbouw. Sinds 2004 heeft de raad het voornemen om dit gebied te gaan bebouwen: bestemmingsplannen, voorkeursrecht, een structuurvisie e.d. zijn telkens door de raad vastgesteld.

GWW is het enige gebied overigens waar Enkhuizen van de provincie mag bouwen en ook het enige gebied waar nog betaalbare woningen gebouwd kunnen worden voor bepaalde doelgroepen zoals starters, jongeren, ouderen en mensen met een kleine beurs. Dat wil de PvdA dan ook kritisch blijven volgen. Zo zouden er volgens de woonvisie er voldoende starterswoningen zijn.

Als het college het voornemen heeft om omwonenden te betrekken bij voorbereidende werkzaamheden wil de PvdA de behoefte aan een basisschool onderzocht hebben in die wijk.

Het ogenschijnlijk onschuldig amendement van de SP, werd aangenomen, wat mogelijk vergaande gevolgen heeft voor de stad.  Alleen voorbereidende werkzaamheden voor bebouwing aan de randen van de wijk en alleen‚ “één
scenario” uit het haalbaarheidsonderzoek woningbouw op GWW in plaats van voorbereidende werkzaamheden voor het hele gebied en alle scenario’s. De kosten en de risico’s zijn de indiener niet bekend. Lekker onverantwoord, en misschien de mooiste kansen hierdoor missend.

Er wordt een bocht afgesneden omdat bij voorbereidende werkzaamheden voor het hele gebied
het college mogelijk met een andere uitkomst komt dan indieners wensen. Amendement wederom
een kwestie van (wan)vertrouwen van “hun eigen”college?!