Door op 18 oktober 2015

Raadsvergadering 6 oktober

Dinsdag 6 oktober was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Daaraan vooraf de gebruikelijke commissievergaderingen.

In de raadsvergadering heeft de PvdA de volgende standpunten ingenomen:

Kadernota sport en en bewegen 2030. Het college heeft er voor gekozen een kadernota op te stellen tot 2030. Dat is een nota voor 15 jaar. De PvdA vindt deze nota te vaag voor 15 jaar. Als je voor zon lange tijd kaders stelt is een tijdpad en concrete mijlpalen wenselijk. Voor ons standpunten vonden wij geen meerderheid.

Uit de de evaluatie van het parkeerbeleid komen eigenlijk geen verrassende nieuwe zaken. De PvdA constateert dat gewenning van het huidige parkeersysteem optreedt en dat er nu gezocht wordt naar een mogelijkheid om het systeem bij te slijpen. Veel meer is ook niet mogelijk. Onder de bevolking lopen de meningen over het parkeersysteem keurig verdeeld uiteen. Het parkeersysteem zal altijd omstreden blijven. Als het bestaande systeem conform het voorliggende voorstel enigszins wordt bijgeslepen, dan wordt misschien wel de voor Enkhuizen ultieme situatie bereikt.

Voor de PvdA was het dan ook niet nodig om in de raad de evaluatie opnieuw te bespreken. Het gehele systeem weer ter discussie stellen is een heilloze weg. De PvdA stemde in met het besluit om nader te onderzoeken en, zo mogelijk, te komen met verbeter voorstellen bij de in het rapport benoemde knel/ aanknopingspunten, zijnde:

  1. verbetering bewegwijzering voor de kraskaarten;

  2. gebruiksvriendelijker alternatief voor de kraskaarten;

  3. verbetering communicatie in de piekperioden;

  4. extra parkeergelegenheid (in de piekperioden)

  5. weren van langparkeerders in de binnenstad

  6. bezoekersvriendelijke vorm van handhaving

Een amendement van HEA om te onderzoeken of het parkeerterrein bij de Ossenmarkt vergroot zou kunnen worden door middel van een tweede parkeerdek, vond de PvdA overbodig. In het voorstel zelf wordt al gezocht naar verbetervoorstellen voor extra parkeergelegenheid en om langparkeerders te weren uit de binnenstad. Het is een idee dat al heel lang leeft en wellicht zijn er nog andere mogelijkheden.

De Huisvestingsverordening. Kwetsbare jongeren in gedrang!

Met deze nieuwe huisvestingsverordening wil de gemeente (en de regio) bereiken dat er een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen is en dat de toegang tot een woning voor mensen met een laag inkomen en andere (kwetsbare) groepen gewaarborgd wordt.

De urgentieregeling in de nieuwe huisvestingsverordening geeft de mogelijkheid mensen voorrang te geven op woningzoekenden die via de reguliere wijze reageren op de sociale woningbouw.

Bij de huisvestingsverordening 2015 heeft de PvdA een amendement ingediend. De PvdA ontvangt signalen dat plekken in gezins- en /of verzorgingshuizen onnodig lang bezet worden door jongeren die klaar zijn om op zichzelf te gaan wonen, omdat de doorstroom naar de sociale woningmarkt stagneert. Als deze groep jongeren in aanmerking komt voor de urgentieregeling, dan komen plekken voor opvang voor kwetsbare jongeren vrij.

De meerderheid in de raad vind dat jongeren die weer op zelf zouden kunnen gaan wonen goed in staat zouden zijn om huisvesting te regelen en daardoor niet anders zijn dan andere jongeren.

Het idee dat het niet zozeer om de jongeren zelf gaat, maar om de doorstroom te bevorderen zodat kwetsbare jongeren kunnen worden opgevangen, haalde het dus niet.

De nieuwe Huisvestingsverordening heeft een tijdelijk karakter van maximaal 4 jaar. Gedurende die periode worden gemeenten geacht de structurele problemen op de woningmarkt, die ten grondslag liggen aan de verdringingseffecten, aan te pakken. De Huisvestingsverordening moet dus zijn ingebed in een bredere beleidsvisie gericht op het wegnemen van schaarste op de woningmarkt. Denk aan een woonvisie, prestatieafspraken, woningbouwprogrammering, ruimtelijk beleid of grondbeleid bijvoorbeeld.

Als een groep jongeren niet kan doorstromen, is er volgens ons sprake van verdringing van die groep op de woningmarkt. Als het amendement was aangenomen had het college vier jaar de tijd gehad, de doorstoom te bevorderen, juist nadrukkelijk met de mogelijkheid dit probleem zo op te lossen dat urgentiestelling niet meer noodzakelijk is. Het is jammer dat deze huisvestingsverordening door het college als een op zichzelf staand document is gepresenteerd, waardoor de dynamiek die mogelijk is met deze verordening menigeen zal ontgaan.

In deze raadsvergaderingen stonden er vier moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda:

Te onderzoeken of een overdekking realiseerbaar is, door middel van solaspanelen, op het parkeerterrein Stationsplein. De PvdA heeft deze motie gesteund als hij ingebed ligt in ons milieubeleid, en het onderzoek breder wordt getrokken dan alleen het Stationsplein.

De PvdA heeft tegen de motie van HEA gestemd , die met het verzoek aan het college kwam om de meest voorkomende niet Nederlandse Etnische groeperingen in Enkhuizen in de eigen taal te informeren over de mogelijkheid van subsidie te verkrijgen voor leerlingenvervoer naar een religieuze school van eigen keuze.

Dit was een bijzondere motie omdat de indiener zelf een tegenstander is van leerlingenvervoer naar religieuze scholen. De PvdA heeft tegengestemd omdat het idee achterhaald is. Het komt integratie niet ten goede. Dat heeft de ervaring geleerd. Er wordt van burgers verwacht dat zij in de Nederlandse taal met de overheid communiceren. Dat is ook vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Bovendien is niet duidelijk of hier wel behoefte aan is. Ook is er afgesproken met de school dat op de school informatie verschaft wordt over subsidie op leerlingenvervoer.

De PvdA ,SP Lijst Quasten, HEA en de CU/SGP hebben een motie in gediend om een signaal af te geven dat wij ons zorgen maken over de ontwikkelingen van een handelsverdrag tussen Amerika en Europa. TTIP (TransatlanticTrade & Investment Partnership)

De zorg richt zich met name op de inrichting van een geschillen- arbitrage commissie buiten ons rechtssysteem om (ISDS), welke achter gesloten deuren tussen bedrijven en overheden kan plaats vinden. De rechten van bedrijven worden boven rechten van burgers gesteld en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Het zijn de overheden die door middel van politieke besluiten grenzen stellen aan bedrijven; grenzen op het gebied van veiligheid, milieu,voeding, gezondheid, arbeidsrecht etc. Politieke besluiten kunnen dan achter gesloten deuren ter discussie komen te staan en leiden tot schade-claims. In principe ook hier in Enkhuizen.

Deze motie lijkt een ver van mijn bed show en dat is het in wezen ook ,omdat zowel in Den Haag als in Europa de politiek sleutelt aan dit in ontwikkeling zijnde verdrag. Als het verdrag er wel komt zoals het er nu ligt dan krijgen we niet alleen met Europese wetgeving te maken, maar ook met die van Amerika.

De motie leest u hier: Motie inzake TTIP

Verder kunt u het standpunt over TTIP lezen van Agnes Jongerius : europarlementariër voor de PvdA:

https://agnesjongerius.pvda.nl/nieuw-ttip-plan-stelt-nog-steeds-alleen-belangen-bedrijven-voorop/

De PvdA en lijst Quasten dienden een motie van afkeuring in vanwege de teleurstellende resultaten die tot nu toegehaald zijn bij de ontwikkeling van het Enkhuizerzand. De raad heeft met het college eens straf tijdspad liggen voor de ontwikkeling van het recreatieoord Enkhuizerzand. Die planning ligt nu op zijn gat vanwege verkeerde inschattingen, onderschatting, hoe je het wilt noemen.

Voor de PvdA is het een pijnlijke gewaarwording als je vooraf al ziet dat het hele plan te dicht getimmerd is, zodat het eigenlijk onmogelijk is voor projectontwikkelaars om in te gaan schrijven op dit project. Een bak vol wensen van de meerderheid van de raad, maar zelf geen cent te makken en het risico voor een ondernemer met te weinig speelruimte.

Een groot project dat een goede kans van slagen heeft als je aan het begin met hoge kwaliteit begint en met minder strakke marges werkt. Een onervaren, nieuwe wethouder en op dat zelfde moment krijgt de trekker van dit project bij de gemeente een andere baan, dus leek het optuigen met wat extra juridische ondersteuning , geen overbodige luxe.

Er was bij het college en de coalitie het volste vertrouwen in de eigen deskundigheid en men zag met belangstelling de inschrijvingen op dit project tegemoet. Hoe pijnlijk toen bleek dat niemand voldeed aan de inschrijving dat het slechts om twee pogingen ging. Hoe dat zo gekomen is dat wordt nu onderzocht en daarvan krijgt de raad in november een verslag. Pas in februari komt het college met een nieuw voorstel.

Natuurlijk was de hele raad inclusief het college teleurgesteld. Partijen die dit al van ver hadden zien aankomen, waren echter verbijsterd. In de commissievergadering werd wethouder Rob de Jong zo wat gefileerd. Dat was geen kwade vooraf afgesproken opzet, maar de wethouder had zich onvoldoende voorbereid en zo werd hij geconfronteerd met zijn eigen uitspraken, die hij niet paraat had en dat maakte het des te pijnlijker. Onze fractie heeft er lang over nagedacht of wij in de raad met een motie van afkeuring zouden moeten komen of niet. De reden om dit te doen was om de zaak af te ronden in de raad, want daar is de raad voor en niet de commissie. In de raad kom je tot een mening een oordeel. De motie haalde het niet: 12 tegen en 5 voor. (zie hier de motie: Motie inzake afkeuring REZ )