Door op 14 januari 2014

Raadsvergadering 6 januari standpunten PVDA

Met de volgende agendapunten:

Ontheffing ingezetenschap voor wethouders

Voorgesteld werd om ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap van onze gemeente aan de drie zittende wethouders.

Met dit voorstel heeft de PvdA ingestemd. Het bevalt ons goed om samen te werken met wethouders van buiten.  Over de  deskundigheid van de wethouders is de PvdA tevreden. De betrokkenheid van de wethouders met onze stad is goed. De sfeer in de raad, de transparantie is sinds jaren niet zo goed geweest. Er is een einde gekomen aan het geharrewar en modder gooien. Wat ons betreft blijft deze coalitie ook na de verkiezingen, zodat wij ons in kunnen blijven zetten voor een solidair Enkhuizen.

8 Herontwikkeling recreatieoord Enkhuizen Zand

Wat zijn de mogelijkheden om het Enkhuizerzand te ontwikkelen? Hierover zijn marktpartijen geconsulteerd door het college. .Het resultaat is dat het college aan de raad heeft gevraagd om verder te mogen praten met marktpartijen om het aanbestedingsproject voor te kunnen bereiden. Door de raad eerder vastgestelde randvoorwaarden kunnen “binnen bandbreedtes, worden verruimd.

Wat vindt de PvdA fractie hiervan?

Wij vragen ons af wat er dan uiteindelijk overblijft van de oorspronkelijke doelstelling. Ligt de lat te hoog bij de ambities voor het Enkhuizerzand? Wat wordt nu het uiteindelijke financiële verhaal?

Gaan we nu marchanderen om de ambitie te halen en bieden we dan tegelijkertijd aan de markt ruimte om een voet aan de grond te krijgen en daarmee de mogelijkheid om een ontwikkeling in gang te zetten wat ten koste gaat van Enkhuizen of waar inwoners niets aan hebben?

Ambities bijstellen is prima, maar er moet uiteindelijk iets komen waar Enkhuizen te vrede mee kan zijn!

De PvdA heeft gepleit voor het opnemen van een communicatie paragraaf bij het voorstel. Dit resulteerde in een amendement dat door de hele coalitie was ondertekend en uiteindelijk is aangenomen op één stem na.

Gedurende het gehele proces wordt gecommuniceerd (over mijlpalen en voortgang) aan raad en inwoners en geïnteresseerde inwoners en stakeholders worden betrokken bij het opstellen en formuleren van de criteria. De beslismomenten waar en wanneer zijn helder, zodat de raad kan sturen op randvoorwaarden en criteria van de aanbesteding.

Als de PvdA in de uiteindelijke criteria niet meer genoeg terug vindt van de oorspronkelijke doelen zullen wij niet verder instemmen. Het is niet een rijdende trein waar we in stappen. Het sein staat op oranje.

In de raad hebben wij geen voorwaarden gesteld omdat wij het college de ruimte willen geven waarom zij gevraagd heeft, maar wij kunnen hier wel zeggen wat voor de PvdA de meetlat is:

Met het opwaarderen van Enkhuizer Zand komen er goede recreatieve voorziening voor onze inwoners. Er komt dus in de eerste plaats een knap, openbaar strand met goede faciliteiten. Al het andere (camping, vakantiehuisjes etc.). komt op de tweede plaats. De vakantiehuisjes zijn wel van belang als kostendrager en als stimulans voor de lokale economie. Zonder vakantiehuisjes geen opwaardering van het Enkhuizer Zand .

Het voorstel werd met één stem tegen ( van HEA) aangenomen.

Routekaart

Met “De routekaart naar de toekomst: strategische keuzes voor havens, economie, recreatie en toerisme” wordt een visiekader vastgesteld voor de toekomstige economische en ruimtelijk- economische ontwikkelingen in Enkhuizen. Met als doel de economische positie van Enkhuizen te versterken. Tevens bevat het een economische agenda met strategische beleidskeuzes waar concrete acties op worden ondernomen.

 

Wat vindt de PvdA fractie ervan?

De PvdA heeft ingestemd met deze routekaart. Het heeft voldoende handvatten om mee in de praktijk aan de slag te gaan. Wij hebben het verzoek aan de wethouder gedaan dat het college met een open blik kijkt hoe we nieuwe ontwikkelingen kunnen faciliteren.  De wethouder heeft toegezegd dit te zullen doen.

Sommige fracties waren negatief  over dit stuk . Het was  vaag. Zo wilde D66 het resterende krediet gebruiken om vanuit de visiedocumenten  (stadsvisie, HERT-nota, HARTEN visie en de Routekaart naar de  toekomst) tot een concreet uitvoeringsprogramma te komen.

.Dat zou dan van het resterende geld moeten gebeuren..Er werd overeengekomen dat de afdeling economische zaken het  resterende geld krijgt om de routekaart in de uitvoering te faciliteren. Met die invulling kon de PvdA zich vinden.