Door op 6 juni 2014

Raadsvergadering 3 juni 2014

Uit de raadsvergadering van 3 juni wil ik de volgende agendapunten toelichten;

De jaarstukken:
De PvdA heeft ingestemd met de jaarstukken.  We hebben onze zorgen uitgesproken over de financi
ën en in het bijzonder over de risiconorm. Onze vragen hierover zijn beantwoord.

De auditcommissie gaat samen met het college aan de slag met de adviezen van de accountant, waaronder ook een advies om het risico-management. In de vergadering kwam ook uitgebreid het onderhoud en de financiering ervan aanbod. De PvdA heeft gepleit voor een gedegen plan van aanpak.

We hadden nog een aantal inhoudelijke vragen gesteld op Agora en die waren allen beantwoord. (over de isv gelden, de huishoudelijke hulp en de kwaliteit van de scootmobielen.)
Budgetoverheveling
We hebben ingestemd met de budgetoverheveling. Er werd nog voorgesteld door D’66 en de VVD om in deze budgetten te gaan snijden, maar dat idee haalde het niet. De PvdA is daar geen voorstander van omdat het hier om geld gaat dat bij bestaand beleid hoort en daar ga je niet zomaar in zitten snijden.
De voorjaarsnota.
Uiteindelijk hebben we niet ingestemd met de voorjaarsnota. Dat kwam niet door de commotie over de Drom, want dat was door het college opgehelderd. Het bedrag dat de stichting Drommedaris gestort heeft, waardoor het bedrag van de garantstelling lager zou worden, ligt in depot bij de notaris, zo blijkt uit een toelichting van de wethouder. Ook is er geen overschrijding en het is de verwachting dat de nu nog resterende middelen voldoende zijn om het gehele project binnen het beschikbaar gestelde budget te realiseren.
De PvdA heeft gepleit voor dezelfde transparantie als toen onze wethouder Rian van Dam de Drom in haar portefeuille had.
De PvdA vindt het vervelend dat om die garantstelling telkens gedoe is. Garantstellingen moeten duidelijkheid geven. Ze scheppen bij de Drom verwarring en wekken de indruk dat we hier aan het marchanderen zijn.
Dat we uiteindelijk tegen de voorjaarsnota stemden kwam door het amendement over de schriftelijke notulen. De PvdA wil de notulen heel graag terug, maar de financiële dekking voor dit amendement is onduidelijk. Het is de PvdA niet duidelijk waarom er met een amendement wordt gekomen bij de voorjaarsnota. Als alle maatregelingen uit ad hoc amendementen moeten opgelost worden dan staat ons wat te wachten. Het nieuwe college kan dit netjes regelen in de programmabegroting. Wij zijn voor de notulen maar wel met een structurele dekking. Dan weten we ook waar de financiële ruimte wordt gezocht.
De woonvisie
De PvdA vindt het een goede woonvisie en heeft daarom ingestemd. Wel hebben wij vragen gesteld over de houdbaarheid van deze woonvisie, omdat de coalitie over bebouwing in Gommerwijk West-West niets wil besluiten in de komende bestuursperiode en eigenlijk tegen bebouwing is. De PvdA wil Gommerwijk West-West voor op de lange termijn gebruiken voor woningbouw als daar behoefte aan is.
De wethouder gaf toe dat deze visie schuurt met het coalitieakkoord. De PvdA vroeg zich af of deze woonvisie dan wel raadsrijp was. Deze mening werd niet gedeeld door de andere fracties. Wel werd voorgesteld om de woonvisie over twee jaar te evalueren, vanwege de houdbaarheid. Zo werd een discussie uit de weg gegaan en vooruit geschoven. We hebben er mee ingestemd omdat met deze woonvisie bebouwing in Gommerwijk West-West mogelijk maakt in de toekomst. Met het besef dat dit dan mogelijk een dure nota wordt vanwege de korte houdbaarheid.
Inhoudelijk het volgende:
De PvdA heeft begrepen dat in het keukentafelgesprek wordt vastgesteld wat de huidige en toekomstige woonbehoefte is van de zorgvrager en dat die informatie gebundeld wordt ingebracht in de jaarlijkse monitor waarmee de Woonvisie wordt geactualiseerd en dat dit in het overleg van de gemeente met Welwonen resulteert in prestatieafspraken. De gemeente gaat niet over positie van de zorginstellingen, maar wil een zorginstelling een andere functie dan zal de gemeente medewerking verlenen.