Door op 16 mei 2014

Raadsvergadering 13 mei 2014

Een extra ingelaste raadsvergadering, zodat de oppositie meer tijd had om met aanvullende voorstellen en suggesties voor het coalitieakkoord te komen om zo eventueel met één raadsprogramma te komen.

In grote lijnen hebben wij het volgende naar voren gebracht:

Het opwaarderen naar een raadsprogramma zit er, wat de PvdA betreft, niet in. Het coalitieakkoord krijgt geen steun van de PvdA, omdat er geen klare wijn geschonken wordt over het armoedebeleid en de zorg.

Het jaarlijks ter discussie stellen op betaalbaarheid en effectiviteit van het armoedebeleid zit de PvdA het meeste dwars. Dit had de SP bij een andere keuze in de formatie, niet hoeven inleveren. Ook worden er geen garanties over de kwaliteit van zorg gegeven in dit akkoord en daar kan de PvdA niet in mee gaan. Als er zoveel zorgen zijn om de zorg dan moet je nu duidelijk zijn wat jij als coalitie gaat doen om die zorgen weg te nemen.

Deze coalitie neemt geen stelling in voor de zorg, durft in dit akkoord niet eens te garanderen dat mensen die nu afhankelijk zijn van de zorg die door het rijk naar de gemeenten wordt overgedragen, inhoudelijk kwaliteit aan zorg ontvangen. Er wordt niets gezegd over het beleid dat het college op dit punt wil gaan voeren. Veel mensen verkeren in onzekerheid omdat het rijk mensen informeert over de overdracht en naar de gemeente verwijst terwijl voor de zorgontvangers niet duidelijk is wat dit gaat betekenen. Op hoofdlijnen moet het gemeentebestuur hierover, nu een half jaar voor de invoering, duidelijkheid verschaffen en de coalitie laat dat gruwelijk lopen. Als PvdA zouden wij dat nooit hebben laten gebeuren.

Om zo volledig mogelijk ruimte te hebben voor de veranderende taken zijn de ambities voor de andere terreinen laag. Maar ook daar wordt in het akkoord nauwelijks stelling genomen. De intenties zijn nogal vrijblijvend en ook wel tegenstrijdig: bijvoobeeld meer autos in de stad en tegelijkertijd meer speelplekken.

Natuurlijk stuurt de coalitie wethouders op pad met reeds bestaande opdrachten zoals bij de Krabbersplaat en de sportvelden om die opdrachten af te maken. Maar bij veel opdrachten blijft dit akkoord om de hete brei heen draaien, of de hete aardappel doorschuiven, of missen een duidelijke doelstelling bijvoorbeeld bij parkeren, verdere samenwerking met Stede Broec en Drechterland, of het bouwen van woningen voor Enkhuizers in de toekomst in de Gommerwijk.

Prima overigens dat de coalitie de notulen voor in de raad weer terug wil laten komen.

Kortom dit akkoord vertelt nu niet wat nu precies de doelen van de coalitie zijn bij de veranderende taken voor zorg en werk. Voor de overige taken zijn de ambities laag, vrijblijvend en soms zelf tegenstrijdig.

Op grond van het coalitieakkoord zijn 4 wethouders echt niet nodig. De PvdA mist een vrouw in het college. De PvdA heeft er een zorg bij met dit akkoord.

Het benoemen van 4 wethouders, terwijl Enkhuizen met 3 wethouders voldoende zou hebben is teleurstellend . Dure wethouders (managers) betalen uit geld voor de transities; geld dat bedoeld is voor zorg.