Ontwikkelplan voor de SED (raadsvergadering december 2017)

30 januari 2018

Sinds 2015 zijn de ambtelijke organisaties van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gefuseerd. Begin dit jaar bleek dat deze fusie zich niet goed ontwikkelt. Daarom is er door externen onderzoek gedaan en daaruit is een ontwikkel -organisatie plan (OOP) opgesteld.

De bedoeling van het OOP is dat er binnen een periode van drie jaar een toekomstbestendige organisatie ontstaat.
De PvdA vindt dat er geld beschikbaar moet worden gesteld voor de uitwerking van dit plan zodat wij een goed functionerende ambtelijke organisatie hebben. Dat is alleen uitvoerbaar als er binnen de organisatie voldoende inhoudelijke deskundigheid is. Omdat het hier om veel geld gaat heeft de PvdA samen met VVD en D66 een motie ingediend waarmee we een zodanige timing van de informatievoorziening willen bewerkstelligen dat de raad in staat is de financiële kaders desgewenst bij te stellen, en te voorkomen dat efficiencyvoordelen weglekken bij de uitvoering.
Ook steunt de PvdA het amendement van de VVD waarin een gedane toezegging van terugkoppeling door middel van kwartaalberichten in de gezamenlijke commissievergadering van de drie gemeenten wordt vastgelegd.

Als er geen vertrouwen is in de professionaliteit van de SED organisatie moet daar geld in gestoken worden en niet in extra geld in extern onderzoek na een jaar en een wederom een klankbordgroep. Dat is een zinloze exercitie. Als er behoefte is aan steeds maar weer controle is dat een uiting van onvoldoende vertrouwen.

Wel is het goed om het college te vragen om bij de uitvoering van het ontwikkelplan door het AB en DB voldoende aandacht te schenken aan de kwaliteit en effectiviteit van het leidinggevende kader, daarom steunt de PvdA  een motie van de VVD en D66 om dat te bereiken.

Wat is nu de kern van het probleem: dat dit plan en het gezamenlijk ambtelijk apparaat van drie gemeenten te veel geld kost ? Dat tegelijkertijd de raad van Enkhuizen niet alles meer alleen kan , in 11 gemeenschappelijke regelingen zit, waardoor de rol van de gemeenteraad wordt uitgehold?
Ten opzichte van wat is dit een probleem? Ten opzichte van de buren, of ten opzichte van een grote gemeente als Hoorn en Medemblik? Wat heeft een raad van Enkhuizen met een dergelijke organisatie en de extra investering onze burgers daadwerkelijk nog te bieden heeft?
De PvdA denkt dat dit laatste de kern is van het probleem en dan wordt de vraag: Op welke manier gaat Enkhuizen in de regio bestuurlijk samen (verder) optrekken , zodat wij een bestuurlijke professionele organisatie opbouwen met voldoende slagkracht, waardoor er zoveel mogelijk ruimte is voor het eigenlijke werk in onze stad: bijvoorbeeld voor het onderhoud van onze historische stad; voor het ondersteunen van mensen in moeilijkheden, voor goede ruimtes om te kunnen sporten etc. En op welke manier worden de Enkhuizers hierbij betrokken, het is immers hun stad?

De PvdA steunt de motie van de VVD en D66 die een zodanige informatievoorziening aan de drie raden bewerkstelligt zodat de raden in staat zijn op basis van kennis van de beschikbare alternatieven een afweging kunnen maken over de toekomst van de huidige samenwerking.

De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma  2014 -2018 staan:
Erkend moet worden dat de gemeente Enkhuizen niet alles alleen (meer) kan. Ook in de regio moeten we meer met elkaar optrekken. De samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Enkhuizen, Stede-Broec en Drechterland is dan ook geen eindpunt, maar een begin.

Verregaande bestuurlijke samenwerking of samenvoeging met de buurgemeenten Stede Broec en Drechterland is de beleidslijn die de komende vier jaar wordt opgepakt. Samenvoeging is wat ons betreft bespreekbaar als de gemeentelijke dienstverlening lokaal in Enkhuizen verzekerd is.