24 juli 2017

Kadernota 2018 – tweede termijn

Toen de tweede termijn van de kadernota behandeld werd, hadden we er twee avonden vergaderen op zitten. Veel punten op de agenda hadden de nodige aandacht gevraagd.

De raad ging de tweede termijn duaal te lijf. Het groot aantal amendementen en moties wekt bij de PvdA de indruk dat partijen tegen het eind van deze bestuursperiode er nog even flink tegen aan willen gaan. De stroom is opvallend groot. Wij vroegen ons af of er ook een afweging gemaakt is of het ambtelijk apparaat dit allemaal wel aan kan? Zijn er selecties gemaakt of en een prioritering?

Opvallend veel amendementen hadden betrekken op zaken die lopen; die worden uitgevoerd. De PvdA streeft naar efficiënte besluitvorming en een hoge mate van concentreren van problematiek op kaders en niet op uitvoer. Dat houdt de bestuurlijkheid bestuurlijk.

Wat opviel aan de beschouwingen is dat in de raad een aantal zaken breed gedragen worden

Bijvoorbeeld: dat door de vele gemeenschappelijk regelingen de raad zich meer op afstand ziet komen te staan. Breed gedragen is het idee dat dit veranderen moet. Op de vraag van ons of de rekenkamer ons hierbij wellicht kan helpen, gaf de portefeuillehouder aan dat we in de regio gezamenlijk met dit onderwerp aan de gang gaan. Dat is prima maar waar de knelpunten precies liggen per gemeenschappelijke regelingen en hoe we daar mee om gaan is voor de PvdA wel de rode draad. Hoe kunnen wij Enkhuizen zo positioneren dat we de belangen van onze stad effectief behartigen?

Breed gedragen is ook de aandacht voor Drank- en drugsgebruik onder jongeren, aandacht voor eenzaamheid, aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede en dat die aandacht niet mag verslappen.

We hebben al jaren een ruimhartig armoedebeleid, verschillende coalities hebben daaraan meegewerkt en in tijden van crisis heeft de gehele raad dit met elkaar overeind weten te houden.

De PvdA diende in gezamenlijkheid 2 amendementen in.

We hebben ervoor gekozen om meer geld te steken in jongerenwerk, omdat ondersteuning bij de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid ontzettend belangrijk is. Wel willen wij dat er een termijn aan gesteld wordt e.a. dat het na twee jaar geëvalueerd wordt. Het moet wel effect hebben en passen in beleid. De wethouder stelde voor om een evaluatie te houden na 3 jaar om zo vervolgens het beleid daarop te kunnen aanpassen. Het amendement werd aangepast en aangenomen.

Het tweede amendement gaat over het woonlastenfonds.

Het volkshuisvestingsfonds is één van de middelen om woningen betaalbaar te houden. Met het amendement wordt het volkshuisvestingsfonds weer gevuld en wordt de regeling ‘Naar een maatschappelijke bijdrage ter ondersteuning van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid’ vast gelegd als beleid. Het amendement werd aangenomen.

De PvdA wil dat de gemeente de woonbehoefte van onze inwoners als uitgangspunt neemt bij ruimtelijke ordening /huisvesting. Dus zijn er in Enkhuizen betaalbare woningen voor iedereen, PvdA vindt dat Enkhuizers niet noodgedwongen moeten uitwijken naar een andere gemeente. Met dit doel wil de PvdA dat de locatie Gommerwijk West West voor de lange termijn in beeld blijft als potentiële woningbouwlocatie.

Op de vraag van de PvdA of de gemeente toch de Fransciscus Xaveruis kerk zou kunnen kopen, kregen we in meerderheid afwijzende reacties. Jammer, met grondpositie heb je meer invloed op beeldvormende en centrale plek. Met opbrengsten kun je bijvoorbeeld mooie dingen doen op het gebied van huisvesting. Beleid is hierover niet zo duidelijk.

In deze kadernota wordt er ook besloten wat het kader is bij beslispunt 6.

De PvdA heeft gezegd dat Solidariteit het uitgangspunt is van de PvdA voor de dekking van de lasten van riolering. De PvdA vindt dat lasten eerlijk verdeeld moeten worden en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Nu wij zien dat bij de middenklasse de rek eruit is om een lastenverzwaring op te vangen vindt de PvdA dat de stijging gering moet zijn: laagst als mogelijk. Dat vraagt om een andere berekening dan we gewend zijn. Ook wil de PvdA geen onnodig hoog niveau. Het is en blijft een retributie, mensen betalen voor de kosten voor nu, niet voor de toekomst.

De Amendementen en moties

Amendement instellen ondernemersfonds 2.0 in 2018
De raad heeft vorig jaar unaniem ingestemd voor instellen van ondernemersfonds 2.0. Dat is in uitvoer, daar wordt hard aan gewerkt. Het amendement is overbodig.

Amendement aanleg verhard pad Hertenkamp.
Wie van de raad zal het niet noodzakelijk vinden dat de weg naar de Witte Schuur rolstoel toegankelijk moet zijn, zeker als we de Witte schuur toegankelijk maken voor mensen met een beperking, niemand toch?  De PvdA wil dat het beleid afgestemd wordt, zodat dit in de uitvoer gewoon gelijk goed is. Ook de wethouder stelde een integrale afweging voor. (Zie ook een beantwoording op vragen over dit onderwerp) Het amendement hebben wij om die reden niet gesteund en of de kern van het probleem nu wordt opgepakt: afstemming van beleid, dat bleef onduidelijk.

Amendement aanpassing budgetplafond
In de eerste termijn heeft de PvdA gezegd dat de laatste bezuiniging van € 25.000 niet nodig lijkt, als er geen financieel motief is. De PvdA kan op dit moment dit besluit niet overzien. Een degelijk besluit nemen we liever bij de programmabegroting. De stemmen staakten; net zoveel mensen voor, als tegen. De vergadering werd opgeschort.