24 juli 2017

Kadernota 2018 – eerste termijn

Lokaal voor elkaar

Deze kadernota gaat over 2018; het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Het bestuur van Enkhuizen heeft een roerige periode achter de rug: de decentralisaties,
een ambtelijke fusie en een collegewisseling.
Enkhuizen is een ondernemende stad met nieuwe ideeën en bedrijvigheid.
Vele vrijwilligers zetten zich in voor een groot scala aan activiteiten.
Bij deze complimenteren en danken wij hen. Zij vormen (velen gedurende een groot aantal
jaren) het bindmiddel in onze samenleving. Dit is iets om trots op te zijn.
Over het voorgesteld besluit het volgende:

Ad1 De PvdA fractie heeft kennis genomen van de kadernota 2017-2021.
Het lopende raadsprogramma is als leidraad aangehouden. Dat vinden wij terug in deze
kadernota. De voorstellen voor 2018 en volgende jaren blijven binnen de beschikbare begrotingsruimte.
De Kadernota is helder, transparant en laat zich makkelijk lezen.
Financieel staan we er goed voor. Het SMC en Westerstaat 109 en 111 zijn verkocht.
Met de acties om de bedrijfsvoering in Sociaal Domein te verbeteren worden belangrijke
stappen gezet. Zo wordt er o.a. gekeken hoeveel geld in de reserve sociaal domein echt
nodig is voor nu en in de toekomst. Hierdoor kan de reserve beter worden benut.

Ad 2 Met de voorstellen voor nieuw beleid kan de PvdA instemmen. We zien dat de
lopende zaken voortvarend ter hand genomen worden.
Het heeft onze voorkeur dat voorstellen een onderdeel zijn van (lange termijn) beleid. Op
sommige onderdelen is het beleid toe aan vernieuwing.

De PvdA heeft de volgende wensen:
• Volkshuisvestingsbeleid verder te ontwikkelen en het Volkshuisvestingsfonds weer te
vullen.
• Aandacht voor de jeugd. De inzet voor de Voor-en vroegschoolse educatie, de Klijnsma
gelden, geld voor IJsselzand, dat vinden wij prima.
Het lukt niet om een jongeren adviesraad in het leven te roepen, maar wellicht kan een
thema avond voor en over jongeren een goede input geven.
Het jongerenwerk Enkhuizen wil uitbreiden om meer te kunnen doen aan ontwikkeling
van de jeugd, meer op individueel niveau. Dit kost op jaarbasis ongeveer 53.300 euro
aan personeelslasten. PvdA staat open voor dit initiatief. Voorlopig voor 4 jaar, want we
willen ook dat het blijft passen binnen beleid.
• Ontwikkeling van anti-discriminatiebeleid. De PvdA vindt dat een symbool tegen discriminatie
sterker is als dit ook een onderdeel van beleid is.
•Zouden we de Fransciscus Xaveruis kerk nog kunnen kopen?
Een aantal keren wordt de RK toren van deze kerk genoemd vanwege onderhoud. De
gemeente heeft wel de toren, maar niet de kerk met grond aangekocht. Hebben we op
die manier een top A locatie aan onze neus voorbij laten gaan, zeker nu de panden
Westerstraat 109 en 111 gezamenlijk zijn verkocht voor een bedrag van € 1.435.000,- ?
Hoe denken andere partijen hierover?
• Thuis bezorgen van rijbewijzen en paspoorten ziet de PvdA als een ontwikkelingen naar
dienstverlening op maat. Digitaal waar het kan, individueel als dat wenselijk of noodzakelijk
is. Huisbezoeken voor bouwvergunningen, (bijzonder) bijstand, wmo aanvragen
als daardoor zaken eenvoudiger worden is dat een goede zaak. Een individuele benadering
hoeft niet persé duurder te zijn, als daar een beleids/ontwikkelplan/business case
achter ligt. Een fysiek loket blijft altijd nodig; contact tussen de burger en de gemeente.
• Om problemen te voorkomen zou de gemeente ook open moeten staan voor burgers die
het idee hebben dat zij net buiten de voorzieningen vallen. Kortom de gemeente kan ook
creatief meedenken met de individuele burger.
• Aandacht voor ontwikkelingen die gevolgen hebben op de samenleving en werkgelegenheid.

Zo zal door robotisering de vraag naar personeel veranderen. Werk wordt overgenomen
door robots, maar robots zelf leveren ook nieuw werk op: onderhoud, beveiliging, repareren,
vervoer, nieuwe producten etc. Het is belangrijk dat we hier in de regio tijdig op
inspelen. Ook biedt de uitbreiding van vliegveld Lelystad economische kansen.

Ad 4 De PvdA kan niet zo maar instemmen met de uitgangspunten voor de begroting
2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021,
want wij zijn tegen de verhoging van de afvalstoffenheffingen, zolang de service en de
kwaliteit ( gescheiden afval overal) niet is verbeterd.

Ad 5 Solidariteit is het uitgangspunt van de PvdA voor de dekking van de lasten
van riolering.
De PvdA vindt dat lasten eerlijk verdeeld moeten worden en dat de sterkste schouders de
zwaarste lasten dragen.

Ad 6 Subsidieplafonds vaststellen. De laatste bezuiniging van € 25.000 lijkt niet
nodig , als er geen financieel motief is.
Naast de bezuinigingen op het subsidiebeleid in het algemeen, is er ook noodgedwongen
bezuinigd op een aantal voorzieningen zoals het welzijnswerk en de bibliotheek.
Er is voor West-Fries Cultureel Netwerk onvoldoende draagvlak te vinden en dat vraagt
om herbezinning op het beleid van o.a. het bibliotheekwerk. Ook hier zou een deel van de
bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden.