Door op 8 april 2016

Informatievoorziening aan gemeenteraad blijft nog steeds “geheim”!

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart jl. heeft de PvdA opnieuw (voor derde keer) een motie ingediend om de openbaarheid van de informatievoorziening aan de gemeenteraad te vergroten.  (zie hier de motie: https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/3136943/1)
Nu wordt veel van de voor de gemeenteraad bestemde informatie (bijlagen bij raadsvoorstellen, rapporten, uitnodigingen en agenda’s voor bijeenkomsten, antwoorden op vragen etc.) op een besloten, alleen voor het gemeentebestuur toegankelijke website geplaatst terwijl daar geen reden voor is. Het gaat hier namelijk niet om geheime informatie. Bij herhaling hebben wij het college en de andere raadsfracties daarom gevraagd om dit te veranderen en deze informatie (ook) te plaatsen op openbare gemeentelijke website zodat al onze inwoners kunnen zien over welke informatie de gemeenteraad van Enkhuizen beschikt en zij die ook kunnen raadplegen. Dat is niet meer dan normaal in een open democratie. Zeker ook dat deze informatie ook van invloed kan zijn op de besluiten die de gemeenteraad neemt.
Hoewel de coalitie van SP, Christenunie, CDA en Nieuw Enkhuizen in het coalitieprogramma heeft aangegeven dat de openbaarheid van de informatie aan de gemeenteraad (inderdaad) moet worden verbeterd, heeft het college tot dusver op dit punt geen actie ondernomen. Om te proberen hier nu eens verandering in te brengen hebben wij onze motie ingediend.
Aanvankelijk kwam als reactie op deze motie een voorstel vanuit het presidium dat er op neer kwam dat het bestaande systeem van feitelijke geheimhouding eigenlijk werd gehandhaafd. Dat is uiteraard geen oplossing en daarom hebben in de raadsvergadering van 8 maart onze aangescherpte motie gehandhaafd.
Nauwelijks verassend, maar deze motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen en haalde het daarom helaas niet. Alleen een raadslid van D66, HEA, lijst Quasten stemden met de motie in.
Wel verbazend en treurig was de motivering van de coalitiepartijen voor het onthouden van hun steun. Er door de coalitie werden argumenten genoemd die verwezen naar een procedure over de (verbetering van de informatievoorziening) in de presidium die afgesproken, hoewel het presidium een overleg is tussen de fractievoorzitters en helemaal geen besluiten kan nemen (!).
Ook kwam de coalitie met het wat flauwe argument dat deze motie niet aan het college gericht kon zijn. Volgens ons is een motie een politieke opdracht van de gemeenteraad om iets te doen of na te laten. De uitvoering en voorbereiding daarvan is altijd een zaak van het college. Bovendien zou de motie helemaal niet nodig zijn als het college en de coalitie zich eens houdt aan zijn eigen afspraken.
Ook de stelling van de coalitie dat uitnodigingen voor bijeenkomsten voor de raad georganiseerd door externe partijen niet openbaar gepubliceerd zouden kunnen worden, heeft ons nogal verbaasd. Immers we zijn als gemeenteraad een openbaar (bestuurs)orgaan. Daar hoort bij dat altijd voor iedereen duidelijk is met welke partijen, groepen of organisaties de gemeenteraad praat. Het kan niet zo zijn dat deze derden bepalen of dergelijke gesprekken/contacten openbaar zijn of niet. Daar gaat de gemeenteraad zelf over.
Hiermee hebben de coalitiepartijen weer eens laten zien dat zij in plaats van als gemeenteraad naar oplossingen te zoeken en verbeteringen door te voeren, liever alles maar geheel vrijblijvend overlaten aan burgemeester en wethouders. Initiatieven van andere partijen, zelfs als die in overeenstemming met hun een eigen coalitieakkoord, schuift deze coalitie af met ontwijkende juridisch-procedurele spelletjes. En dat terwijl wethouder Olierook van de SP als grootste coalitiepartij zich er volgens een recent huis-aan-huis blad op voor laat staan de politiek bedrijven het zoeken naar oplossingen inhoudt. Als het gaat om het vergroten van de transparantie van de gemeentelijke besluitvorming liggen genoeg oplossingen en verbetermaatregel klaar. Waar het college en de coalitiepartijen vooral aan ontbreekt, is de wil om de oplossingen ook op te pakken. Waar zij echter op kunnen rekenen, is wij als PvdA zolang er niets verbetert hier de discussie over zullen blijven voeren. Ook dat is politiek.