Door op 7 juli 2014

HVC en het rekenkameronderzoek

Onlangs was er een presentatie van de rekenkamercommissie voor de drie raden van de SED-gemeenten in Het Postkantoor in Bovenkarspel. Allereerst introduceerde de rekenkamer zichzelf voor nieuwe raadsleden om vervolgens het rekenkamer-onderzoek over HVC toe te lichten.

Er is een rapport verschenen van het gezamenlijke rekenkamer-onderzoek naar HVC van 17 rekenkamercommissies van in totaal 19 gemeenten. Met dit onderzoek willen de gezamenlijke rekenkamercommissies inzicht verschaffen in de verhouding tussen gemeenten en de HVC wat betreft gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, besluitvorming, risicos, risicobeheersing en verantwoording. Met als doel raden van de participerende gemeenten te ondersteunen bij hun kader-stellende en controlerende taak. Wellicht heeft u het een en ander al vernomen hierover in het nieuws.

Enkhuizen is in de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Westfriesland(de GR CAW) aandeelhouder van HVC, niet als individuele gemeente.

Mocht u snel en eenvoudig meer willen weten over dit onderzoek dan raad ik u aan de samenvatting van de rekenkamercommissie over relatie gemeente en de HVC 2014, op You Tube te bekijken. In het rapport staan een aantal conclusies en aanbevelingen die de raad kan overnemen. Een aantal fracties hebben vragen gesteld over dit onderzoek.

Uiteraard maakt de PvdA zich zorgen. Kunnen wij als gemeente Enkhuizen voldoende sturen op de HVC en onze invloed zo aanwenden om financiële risicos te beperken? Zijn wij met de HVC nog wel op de goede weg? Kunnen we de kerntaken voor onze gemeente voldoende waarborgen voor een betaalbare prijs in de huidige constructie van HVC?

In het rapport staan een aantal aanbevelingen. De raad kan het college de opdracht geven om met die aanbevelingen aan de slag te gaan. De PvdA is eerst nog benieuwd naar de reactie van het college op dit rapport. Het bestuur van het CAW komt met een concept reactie, die via het ambtelijk vooroverleg in de vergadering van het DB/AB van het CAW op 30 juni 2014 ter vaststelling zou zijn aangeboden.

Na vaststelling gaat deze reactie naar de colleges van burgemeester en wethouders van alle CAW- gemeenten. Vervolgens informeren burgemeester en wethouders op basis van die reactie de gemeenteraad. Met die aanvullende informatie zal onze fractie uiteindelijk haar standpunt bepalen.

Pas na het zomerreces kan er met het college inhoudelijk over de conclusies en aanbevelingen van gedachten worden gewisseld.