Door op 1 november 2015

Eerste schriftelijke reactie op begroting 2016 van PvdA Fractie Enkhuizen

Geachte collegae, geacht college,

In de huidige procesgang van de begroting is het tegenwoordig gebruikelijk dat de “Algemene beschouwingen” bij de kadernota worden gehouden. Hieraan hebben wij in juni ook onze bijdrage geleverd. De uit de kadernota (al dan niet, geamendeerd) volgende besluiten worden in de daarop volgende begroting verwerkt. Middels de nu gevoerde procedure lijkt het alsof er weer algemene beschouwingen gehouden zouden moeten worden. Daaraan heeft de PvdA  geen behoefte.

De PvdA wil de planning en controle cyclus evalueren en bijstellen.  De PvdA wil afstemming binnen de SED en de betrokkenheid van de burgers in het proces vergroten.

De programmabegroting 2016:
– 1 – De taak van de raad staat onder druk:

In onze begroting is merendeel vastgelegd in langlopende verplichtingen, gemeenschappelijke regelingen en geoormerkte gelden. Behelst het resterende bedrag in totaal minder dan 5% van de begroting.

Waar de raad nu nog gaat over kaders en controleren maakt de PvdA zich zorgen over het sturen en controleren van met name de gemeenschappelijk regelingen. Daarom wil de PvdA zien dat er, buiten de accountant, een externe controle zou komen op de SED, en dan met name gericht op de doelmatigheid.

– 2 – Het kleine overschot zal nodig zijn als buffer.

De voorliggende begroting sluit met een kleine plus voor de komende, en een nog kleiner overschot in de meerjarenbegroting. Mede gezien de nog te nemen besluiten over het beheer van de openbare buitenruimte, de financiële risico’s van het SMC, en de risico’s t.a.v. de hierboven reeds genoemde, voor de raad onbestuurbare, gemeenschappelijke regelingen onderschrijft de PvdA het standpunt dat het kleine nu begrote overschot voor 2016 als buffer nodig zal zijn.

 -3 – Afvalstoffenheffing te hoog

De PvdA maakt zich zorgen over de lasten voor onze burgers en bedrijven. Uit een vergelijk blijkt dat met name onze afvalstoffenheffing beduidend hoger is dan vergelijkbare gemeenten in Nederland. Hierom zullen wij in de tweede termijn een motie inzake de afvalstoffenheffing indienen.

-4-Vertraging in uitvoering bestaand beleid

In de programmabegroting blijkt dat in 2015 de nota grondbeleid geactualiseerd moet zijn. Uit de termijn agenda wordt geen moment genoemd in dit jaar waarop de geactualiseerde nota behandeld wordt in de raad. Eventuele financiële consequenties zijn op dit moment onbekend. (vraag op Agora op 21/10 nog niet beantwoord)

Het streven is om de binnensport-accomodaties de Drecht ( geraamd 2,4 mio) en de Wiekslag (geraamd 8 ton), die veertigjaar oud zijn, te vernieuwen tussen 2014-2018. (accommodatie en vastgoednota 2011)  Een visie document over de binnensport-accomodaties is in de tweede helft van 2016 gepland. Bedragen om voor vernieuwing zijn niet opgenomen in het MPJ.