Door op 5 oktober 2013

De welstand vrij op het industrieterrein.

De welstandsnota uit 2003 is geactualiseerd. In de raadvergadering van 1 oktober jl. is aan de raad gevraagd om in te stemmen met een nieuwe welstandsnota.

Huidige wetgeving en nieuwe ontwikkelingen vragen om actualisatie. Het is goed dat deze welstandsnota geactualiseerd is. Maar in essentie verschilt hij niet echt met de vorige nota.

1             De PvdA is van mening dat een bedrijventerrein een welstand vrijgebied moet zijn. Het helpt de ondernemers. Zij kunnen zich vrijer profileren en het scheelt hun bijvoorbeeld in de tijd en kosten bij het realiseren van nieuwe bedrijfsgebouwen of uitbreiding daarvan. De daarvoor noodzakelijke vergunning kan gemakkelijker en sneller worden verleend want het bouwplan hoeft niet meer te voldoen aan de welstandsregels.( Het bestemmingsplan geeft voldoende kaders.) Zeker in deze crisistijd vinden wij het belangrijk om ondernemers als gemeente zoveel mogelijk te faciliteren en niet lastig vallen met regelgeving die eigenlijk niet nodig is.

Het college kwam met een voorstel om dit dan eerst uit te proberen op een deel van het industrieterrein dat een beetje uit het zicht ligt. Mocht het dan goed bevallen dan kan het welstandsvrije gebied op het bedrijventerrein worden uitgebreid: zo is de gedachte.

Hoewel de meerderheid van de raad positief tegenover dit idee staat, kwam er, toch hoe opmerkelijk eigenlijk ook, uit de hoek van de VVD gesputter. Wat gaat er dan precies gebeuren? Hoe gaat het er dan uitzien? Hoorden we?!!! Kan er niet een aparte notitie komen? De VVD lijkt de welstandsregels voor het bedrijventerrein te willen handhaven terwijl deze partij er altijd zo prat op gaat op deregulering en vrij ondernemerschap. Maar kennelijk dus niet als het er op aan komt

De PvdA vindt het prima om in een deel van het industrie terrein de ondernemer zelf te laten bepalen hoe de uitstraling van zijn onderkomen is. Wij vinden de regelgeving in de bestemmingsplannen in dit gebied voldoende als kader. Dus komt er nu een uitwerking van dit idee naar de raad toe.

2             De PvdA wil ook dat het college binnen de kaders van de huidige welstandsnota maatwerk . Gaat leveren voor de binnenstad voor nieuwe ontwikkelingen voor duurzame energie. Meerdere partijen vroegen hier aandacht voor.

In het duurzaamheidbeleid stimuleren wij het gebruik van groene en duurzame energie. In de welstandsnota geven wij aan op welk wijze wij bijvoorbeeld het gebruik van zonnepannelen toestaan. Het valt te verwachten dat nieuwe technieken om nieuwe welstandsregels vragen, gezien de ontwikkelingen op dit terrein. De PvdA wil onze inwoners optimale mogelijkheden bieden binnen gestelde uitgangspunten in de nota.

Bijvoorbeeld :het ligt voor de hand dat  zonnepannelen , in dakpannen , of bouwstenen geintegreerd kunnen worden in de toekomst en dat daarmee regels zullen kunnen worden bijgesteld, zonder dat het in tegenspraak is met de uitgangspunten.

Of  dat er behoefte is aan elektrische oplaadpunten voor elektirische auto’s, die in deze nota geen aandacht hebben en die uiteindelijk mogelijk wel om regelgeving vragen.

In de voorafgaande commissievergadering hebben we gesproken over het handhaven van deze nota. Volgens de PvdA  is er een verband tussen het creeren van draagvlak voor welstand en handhaven bij de inwoners.

Wij vonden het opmerkelijk dat toen deze nota terinzage lag er geen reacties op zijn gekomen en wij hebben in de commissie gepleit om in de toekomst in het proces meer aandacht te besteden aan het creeren van draagvlak zodat welstand niet een zaak is van de gemeente maar van ons allemaal.