Door op 16 november 2013

De weekmarkt.

Toevallig heb ik de afgelopen dagen heel wat markten bezocht. Die markten werden allemaal druk bezocht overigens. Op de markt kom je allerlei mensen tegen en zo hoor je nog eens wat.

Bij ons op de markt trof ik toch wel verbolgen marktkooplieden aan over het feit dat Hans Langbroek de markt maar wilde afschaffen in 2014. “Wil hij mijn broodnodige inkomsten afnemen? “ hoorde ik.

De PvdA vindt dat je niet zo maar de markt moet wegbezuinigen om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. De markt opdoeken betekent een achteruitgang op het voorzieningenniveau en dat onderzoek je dus eerst. Bovendien ga je niet zo met de botte bijl om met ondernemers: de ambulante handelaars. Ondernemers die investeringen doen in hun bedrijf en er hun boterham mee verdienen.

De PvdA  wil een goed ondernemersklimaat en in samenwerking hervormen, promoten en creatief zijn. Dit moet er toe leiden dat Enkhuizen een levendige stad is.

De botte kaasschaaf die enkele partijen willen gebruiken: de weekmarkt zomaar op te doeken , om de financiële begroting op orde te hebben in Enkhuizen , staat ver af van het ondernemersklimaat dat de PvdA voor ogen heeft..

Wat is er nu wel besloten over de weekmarkt in de raad?

In de programmabegroting 2014 staat dat Enkhuizen samen met de omliggende gemeenten een onderzoek gestart is naar het regionaliseren en het eventueel verzelfstandigen van de weekmarkten. Daarbij wordt ook gekeken naar het maatschappelijk draagvlak voor het in stand houden van de weekmarkt en de mogelijkheid om door kostenreductie, opschaling en/of verzelfstandiging de markten kostendekkend te maken.

Dit onderzoek ondersteunt de PvdA. maar vindt dat een weekmarkt ons best wat mag kosten . In tegenstelling tot het vorige college overigens. Het vorige college kwam al met het voorstel om een onderzoek te starten naar het draagvlak voor het houden van een weekmarkt en te beoordelen of, en zo ja op welke wijze deze markt kostendekkend gemaakt kan worden.

Zij vonden dat de weekmarkt in deze tijd de  weekmarkt  kostendekkend moet zijn. Zo niet, dan zou dit in het uiterste geval het einde van de markt kunnen betekenen.  Zij stelde dat de bezuiniging van  € 30.000 , wat de markt nu kost, gehaald moest worden. Dit voorstel haalde het  in 2013 echter niet want de huidige coalitie  besliste anders. Wel het onderzoek maar minder bezuinigen : €15000,-

Zoals gezegd: het in stand houden van het voorzieningen niveau en een goed ondernemersklimaat mag immers best wat kosten aldus de PvdA.