Door op 5 januari 2016

De Drom

Met plaatsvervangende schaamte heb ik in het NHD gelezen dat de coalitie de receptie in de Drom wil gaan boycotten. Een geschil tussen de gemeente en de Drom zou met een volwassen bestuur geen reden zijn om een receptie te boycotten.
Ook heb ik plaatsvervangende schaamte hoe deze coalitie met het college omgaat,  wethouder Olierook in zijn hemd zet.
Bij de behandeling van de Najaarsnota 2015 in de commissie BOFs op 16 november 2015 heeft de PvdA een vraag gesteld over de afwikkeling van de financieren rondom de Drommedaris

uit de notulen:

Mevrouw Kunst : In de raad is uitgebreid gesproken over de elektra in de Drommedaris. Hoe is dat afgelopen ?

Antwoord van de wethouder: In de raad is een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt met het bestuur van de Drommedaris in gesprek te gaan over de vraag hoe de exploitatie wordt en of er wellicht een commerciële huurprijs moet gaan gelden. De raad heeft ook gezegd dat de gemeente de extra voorzieningen voor de elektra niet gaat betalen. Deze zaken worden in de gesprekken meegenomen.

Volgens de PvdA ging het niet alleen om een motie maar ook om een amendement. 

Het amendement en de motie Keesman, de Jong, Kooiman en Venneman waren onderdeel van wat werd gezien als een belangrijke stap gezet bij een dossier waarmee vorige coalities jarenlang geworsteld hebben, zo valt te lezen op de website van de SP over dit onderwerp.

Nu blijkt dat die worsteling nog steeds voortduurt en een sterk staaltje ” window dressing” is van het feit dat de wethouder kennelijk zowel het amendement Delleman van december 2012 als het amendement Keesman- de Jong – Kooiman-Venneman niet heeft uitgevoerd.
In dat laatste amendement staat bij punt 3 : Het project financieel definitief af te wikkelen bij de najaarsnota 2015.
De PvdA weet niet , gezien de beantwoording , dat er nog steeds een conflict is en er feitelijk niets veranderd is.
Grow up , en neem je verantwoordelijk nu eens als coalitie, zorg voor een stabiel bestuur. Want met deze actie benadruk je dat het eigen college kennelijk een politieke doodzonde heeft begaan, namelijk twee amendementen niet uitgevoerd.  Hebben we net wethouder de Jong min of meer afgeslacht zien worden door zijn eigen partij, nu is Marcel Olierook aan de beurt?

Met het besluit om de Drom op de wijze te verbouwen zoals dat nu gedaan is, werd op dat zelfde moment ook besloten dat er een mogelijk een overschrijding zou zijn. Er is aan de  Drom 4 miljoen uit gegeven en nu is er nog een ton te kort.Waar heb je het dan over ?

De PvdA vindt dat de overschrijding van een ton op een fatsoenlijke manier moet worden opgelost ,zonder dat de gemeente en de Stichting Drommedaris met elkaar over straat rollen en daarmee in de krant te komen.Dat zeiden wij in het voorjaar 2015 en dat vinden wij nog steeds. Neem je verlies, maar kom voor die ton overschrijding met een fatsoenlijke oplossing waar nu nog geen dekking voor is. Dat doe je door in gesprek te gaan met elkaar en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.  De wethouder zegt hij dat hij in gesprek is,  maar klopt kennelijk niet gezien de reactie van de coalitie. Het conflict is er nog steeds.

 Voor extra geld moet het college overigens niet bij de PvdA zijn, want wij hebben altijd gepleit voor een financieel haalbaar project en hebben juist daarom altijd tegen deze wijze waarop de Drom verbouwd wordt gestemd.

In de komende raadsvergadering: zullen wij de volgende vraag stellen:
Klopt het wethouder dat u het amendement Keesman- de Jong, Kooiman Venneman niet heeft uitgevoerd en dat er nog steeds een conflict is?
Hoe groot is het risico dat we met de opdracht van de coalitie in juridische geschil terecht komen en wat zijn daarvan de kosten dan ?

Karin Kunst