Door op 10 maart 2017

College stapt op

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari is het college gevallen. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie van wantrouwen jegens wethouder Olierook. De overige wethouders hebben daarop – uit collegialiteit – besloten ook op te stappen. De aanleiding tot de motie van wantrouwen was de uitkomst van de audit sociaal domein. De conclusie van dit vernietigende rapport is dat onze organisatie niet ‘ in control’ is op het gebied van jeugd, minimabeleid en de WMO. Deze conclusies bevestigen de zorgen over het sociale domein. Keer op keer is de raad verzekerd dat de situatie onder controle was, dit bleek niet zo te zijn.
 
Echter, de directe aanleiding tot de motie van wantrouwen was het tijdstip en de manier waarop de raad over de uitkomst van de audit is geïnformeerd. In december 2016 zijn er al tussentijdse aanbevelingen gedaan waaruit opgemaakt kan worden dat er een groot probleem is. De wethouder heeft er toen voor gekozen de raad niet in te lichten. Het volledige rapport is 4 februari gedeeld met het college, wederom heeft de wethouder er niet voor gekozen de raad in te lichten.  Op 7 maart is het betreffende onderzoek gedeeld met de raad. De PvdA vindt het onverdedigbaar dat de raad pas wordt ingelicht drie maanden na de eerste aanwijzing dat het mis is in het sociaal domein. Voor onze (en andere) fracties was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Na het loket bij Werksaam, problemen met de WMO-raad en de verbouwing van de Drommedaris heeft de wethouder de raad in dit dossier onvoldoende actief geïnformeerd. Na dit incident werd voor de PvdA de positie van wethouder Olierook onhoudbaar, zodoende hebben wij de motie van wantrouwen gesteund.
 
De bovenstaande discussie komt voort uit de behandeling van de kadernota SED 2018. Er wordt een investering van 1,7 mln. Euro gevraagd voor een ‘ontwikkelimpuls’ en ‘verdergaande digitalisering van bedrijfsprocessen’, een plan ter onderbouwing ontbreekt. Het uitgangspunt van de PvdA is: geen plan, geen geld. Dit standpunt werd gedeeld door de hele raad. De gezamenlijke fractievoorzitters van de SED gemeenten hebben een amendement opgesteld. De strekking was duidelijk: eerst een plan, dan de centen. Uiteindelijk is dit amendement ingediend en aangenomen in Drechterland en Enkhuizen.
Tijdens de behandeling van deze kadernota is wethouder Olierook gevraagd of hij kennis had van deze informatie en zo ja, waarom de problemen in het sociaal domein niet eerder met de raad gedeeld zijn. Desgevraagd heeft de burgemeester de vraag beantwoord. Hij stelt dat het niet anders of sneller kan. Wij vinden het ongepast dat conclusies van deze zwaarte niet gedeeld worden vanwege een procedureel argument. 
 

De raad van Enkhuizen staat nu voor de uitdaging om zo snel mogelijk een goed functionerend college aan te trekken en de problemen op te lossen die nu voor ons liggen.