Door op 25 juni 2015

Algemene Politieke Beschouwingen Kadernota 2016

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Het eerste jaar van de nieuwe coalitie. Het eerste jaar
dat onze ambtenaren in SED-verband aan werk zijn. Het eerste jaar dat gemeenschappelijke
regelingen op de agenda staan. Het eerste jaar dat de voorlopige subsidieplafonds zijn toege-
voegd aan de kadernota.
Met deze kadernota zet het college de beleidsarme lijn voort. Kijken we naar het college-uitvoe-
ringsprogramma dan zien we dat er nauwelijks nog iets staat aan nieuw op te pakken zaken
voor 2016 en daarna.

Het afgelopen voorjaar heeft dit college twee achtereenvolgende maanden geen agendapunten
voor de gemeenteraad aangeleverd. Dat is echt een unicum. En in deze vergadering zien wij
hoeveel zaken wij ondertussen gemeenschappelijk uitvoeren in Westfriesland. De PvdA ziet dat
de raad minder grip krijgt op beleid door de gemeenschappelijke regelingen. Zo zien we bijvoor-
beeld dat voor de brandweer in de hele veiligheidsregio er een bezuinigingsvoorstel ligt om met
twee hoogwerkers minder te gaan werken. Maar wie bepaalt eigenlijk waar de hoogwerkers ver-
dwijnen? Het is toch ónze brandweer en wij vonden en vinden het voor Enkhuizen belangrijk om
een hoogwerker te hebben.

In deze kadernota zien wij dat het belangrijkste kader, een financiële verantwoording voor vol-
gende jaren is. Het college vindt dat de financiële situatie ten opzichte van het meerjarenpro-
gramma van 2015 – 2018 flink is verbeterd, door de verhoging van de algemene uitkering, lagere
rentekosten en lagere loon- en prijsindexaties. Deze verbetering krijgt het college als het ware
cadeau. Heeft het college ook inhoudelijk gekeken naar de gehele financiële stand van zaken,
verder dan de kosten van het eigen college-uitvoeringsprogramma en het meerjarenperspectief?
Wat is u dáárbij opgevallen? (Bij een stijging van de rentekosten zouden we zomaar weer in an-
der vaarwater terecht kunnen komen bijvoorbeeld? ).

De PvdA wil meer daadkracht zien van dit college. Dit college heeft de neiging om veel te onder-
zoeken, om de hete brei heen te draaien en zaken voor zich uit te schuiven. Dat zien we onder
andere bij de onderwerpen “parkeren” en “gescheiden inzamelen van afval in containers in de
binnenstad”.

Bij het nieuwe plan voor het onderhoud van de stad zien we dat u het alweer voor u uitschuift
richting de volgende raadsperiode. De ontwikkeling van een brede school verloopt zó traag dat
het nu al duidelijk is dat in 2018 er geen nieuwe school staat. Dat naar het onderhoud van de
school gekeken moet worden en dat de leerling-prognoses alweer aan een update toe zijn. Het
plan lijkt te verwateren.

Het zijn de burgers die nu middels een onderzoek vertellen hoe het parkeerprobleem moet wor-
den opgelost. De uitkomsten hiervan wijzigen mógelijk het parkeerbeleid voor 2016. Het kan dus
ook zijn dat dit pas later gebeurt, of dat alles blijft zoals het is.

In de tijd dat dit onderzoek duurt, houdt de coalitie de stad gevangen met een halfbakken sys-
teem. En terwijl dit onderzoek nog aan de gang is, overweegt het college om het parkeerbeleid
alweer te wijzigen. Want u bent, naar wij hebben begrepen, bereid om voor het buitenmuseum te
zoeken naar naar een parkeervoorziening in of bij de Enkhuizer binnenstad en het
zogenaamde “bootmodel” te laten varen. Gelet op de eerdere besluitvorming komt dit niet erg
doordacht over voor zowel het parkeerbeleid als de herontwikkeling van het Recreatieoord Enk-
huizer Zand.

Omdat in de binnenstad mensen nog steeds met vuilniszakken in de weer zijn, stagneert het ge-
scheiden inzamelen van huisvuil in de buitenwijk. Ook hier blijft u maar onderzoeken doen naar
containers. Wat krijgen mensen in Enkhuizen nu voor service die ze betalen voor het inzamelen
van huisvuil? U zou bij een ander inzamelbedrijf kunnen kijken of die minder geld vraagt aan de
burger maar een betere service biedt.

Om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden stimuleert de landelijke overheid om out-of the
box te denken, bijvoorbeeld bij de nieuwe omgevingswet. De PvdA wil dat u meer laat zien dat u
daadwerkelijk meedenkt en waar mogelijk flexibel bent, als ondernemers bij u aan kloppen. Van
de belofte  “Nee, tenzij…” een “Ja, mits…”., zien wij nu te weinig om van Enkhuizen het kloppend
hart van Westfriesland te maken. Denk meer out-of the box!

Bij de transities verkiest het college de slachtofferrol boven de regierol. Wij horen het college al-
leen maar klagen en steunen over de transities, maar wát doet ú eigenlijk, daarover is het oor-
verdovend stil bij u! De PvdA vindt dat u de raad onvoldoende betrekt/informeert bij het proces
van de grote veranderingen in de zorg. De informatie over de pilot-tienerwerk ontvangen wij via
de Welzijn Stichting en de krant. Hier in dit huis komt het zo maar uit de lucht vallen.

Het college beloofde bij de programmabegroting van 2015 om in de loop van dit jaar met een
meerjarenzorg-raming te komen voor de WMO. We horen er niets meer over.
Onlangs heeft de PvdA ook al gevraagd waar het toegezegde kwaliteitshoofdstuk bij de imple-
mentatie nota WMO en jeugdzorg blijft. Een van de grootste veranderingen in de zorg moet het
college hier in Enkhuizen uitwerken. U rapporteert weinig over het proces en hoe de zorg er voor
staat in Enkhuizen. Het is ook hier oorverdovend stil bij u .En dát baart ons zorgen!

De PvdA roept het college op om de raad meer op eigen intitiatief te informeren over het proces
van de decentralisaties in het sociale domein in het bijzonder, maar dat geldt ook voor andere
dossiers, zoals de ontwikkelingen bij de brede school en de voortgang bij Recreatieoord Enkhui-
zer Zand.

Uit deze kadernota blijkt dat u geen aanstalten maakt om meer zaken op te gaan pakken. Met
de luxe van maar liefst vier wethouders in deze kleine gemeente, mogen de inwoners van Enk-
huizen heel wat meer waar voor hun geld verwachten en dan dat ze nu krijgen.

namens de fractie van de PvdA Enkhuizen.

Karin Kunst